ฝ่ายวัดผล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม...


 
   
 

ฝ่ายวัดผล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม • ใบปะหน้าข้อสอบขนาด A4
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มหัวข้อสอบ
 • แบบฟอร์มการส่งคะแนนดิบ
 • แบบฟอร์มส่งคะแนนสอบวัดความรู้
  เอกสารประกอบที่ใช้ในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการจากภายนอก
 • 1.แบบฟอร์ม Tally คะแนน
 • 2.แบบฟอร์มพิจารณาข้อสอบ
 • 3.แบบฟอร์มพิจารณาเกรด
 • 4.รายงาน สสอ.1(ประชุมข้อสอบ)
 • 5.รายงาน สสอ.2(ประชุมการตัดเกรด)