ฝ่ายวัดผล

เกี่ยวกับฝ่ายวัดผล


ปรัชญา

      ประเมินอย่างโปร่งใส ด้วยใจที่เป็นธรรม

วิสัยทัศน์

      มุ่งพัฒนางานด้านวัดผลอย่างถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม

พันธกิจ

  • 1. บริหารงานแบบ Differently i – learn
  • 2. บริการโปร่งใส ด้วยใจที่เป็นธรรม
  • 3. พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • แผนงานและเป้าหมาย ปีการศึกษา 2554

  • 1.เริ่มพัฒนาเว็บไซต์ของฝ่ายวัดผล เกี่ยวกับการทดสอบ Online ในรายวิชา ของกลุ่มเทียบโอน โดยเฉพาะกลุ่มรายวิชาพื้นฐาน และเทียบโอนไม่ได้
  • 2.ทดลองให้นักศึกษาใช้โปรแกรมการทดสอบOnline ในภาคเรียนที่ 1/2554
  • 3.ในปีการศึกษา 2554 นิเทศอาจารย์ใหม่ทุกท่านให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และภาคเรียนที่ 2/2554 สำหรับการสอนประจำศูนย์ต่างๆ ให้ครบทุกศูนย์
  • 4.ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ทุกท่านให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และภาคเรียนที่ 1/2554 สำหรับการสอนประจำศูนย์ต่างๆ ให้ครบทุกศูนย์
  • 5.ให้นักศึกษาได้ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาผ่าน เว็บไซต์ 100 % ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1/2554 เป็นต้นไป