ฝ่ายวัดผล

การตัดเกรด ฝ่ายวัดผล


การใช้โปรแกรมเพื่อหาจุดตัดเกรด(ที่เหมาะสม)

  วิธีใช้(โปรแกรมเพื่อหาจุดตัด)

 • 1.กรอกค่าความถี่ของคะแนนรวม และอื่นๆ ในแบบฟอร์ม "ข้อมูลพื้นฐาน"
 • 2.Print "แบบ วผ.4" และ "ข้อมูลพื้นฐาน" โดย Selection เฉพาะหน้าที่จะ print
 • 3.เมื่อได้จุดตัดเกรด (R-Score )ที่เหมาะสมแล้ว นำไป Fix ใน โปรแกรม AVS

คู่มือการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

การใช้ โปรแกรม AVS สำหรับบันทึกเกรด

  วิธีการ
 • 1.หาจุดตัดเกรดที่เหมาะสม (เกณฑ์ คะแนนดิบสำหรับแต่ละเกรด)
 • 2.เข้าสู่ระบบ AVS คีย์ Username และ Password
 • 3.ถอยกลับ ถ้าไม่มีการเปลี่ยน Passwrd
 • 4.เลือกภาระงานสอน > บันทึกเกรด กด "block" สี่เหลี่ยม ขวามือ
 • 5.บันทึกช่วงคะแนน โดยเลือก "Fixed Score" แล้ว คีย์ ข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วถอยกลับ
 • 6.กด Edit เพื่อ คีย์ คะแนนสอบ กด "save" จนกว่าจะครบทุกข้อมูล และครบทั้ง 3 ส่วน
 • 7.ถ้าต้องการเปลี่ยนเกรด จาก F เป็น I ให้ Edit ที่เกรด แล้วเลือก Manual ลบเครื่องหมายทิ้ง save Adjust เกรด ที่ต้องการ แล้ว save อีกครั้งหนึ่ง
 • 8.เมื่อปฏิบัติครบทุกขั้นตอนแล้ว เลือก "พิมพ์รายงานเกรด" ก่อนสั่ง Print เช็คให้แน่ใจว่า มีเกรดปรากฏถูกต้อง ครบถ้วน
 • หมายเหตุ กรณีขาดสอบปลายภาค ได้ F กรณีเดียวเท่านั้น แม้ว่า คะแนนรวมจะถึงเกณฑ์