ฝ่ายวัดผล

ประเมินประสิทธิภาพการสอน ฝ่ายวัดผล

เตรียมตัวเพื่อรับการนิเทศการสอน

ประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยนักศึกษา

เอกสารที่ใช้ในการนิเทศและประเมิน

  • 1.แบบ Tally
  • 2.แบบนิเทศการสอน(ทฤษฎี)
  • 3.แบบนิเทศการสอน(ปฏิบัติ)
  • 4.แบบประเมินตนเอง(ทฤษฎี)
  • 5.แบบประเมินตนเอง(ปฏิบัติ)
  • 6.แบบประเมินการสอนโดยนักศึกษา(ทฤษฎี)
  • 7.แบบประเมินการสอนโดยนักศึกษา(ปฏิบัติ)
  • 8.สรุปผลการประเมินโดยนักศึกษา(ทฤษฎี)
  • 9.สรุปผลการประเมินโดยนักศึกษา(ปฏิบัติ)
  • 10.สรุปผลการประเมินภาพรวมของคณะ